Privacy en cookies

Parkeerbedrijf VU-VUmc BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wanneer u bij ons parkeert, dan wilt u dat uw gegevens veilig zijn bij ons. Als u bij ons parkeert dan verwerken we persoonsgegevens van u. Dat is nodig om u van een goede parkeerdienstverlening te voorzien en om ons parkeerbeleid te kunnen uitvoeren. Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Personen die namens het Parkeerbedrijf toegang hebben tot uw gegevens zijn aan strikte geheimhouding gebonden. Het Parkeerbedrijf verwerkt nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het uitvoeren van het parkeerbeleid.

Wat het verwerken van persoonsgegevens precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u hieronder.
 

GEGEVENSREGISTRATIE

Parkeerders
Wanneer u bij ons parkeert dan wordt bij het inrijden uw kenteken gelezen en opgeslagen. Het lezen van uw kenteken is nodig om ons parkeerbeleid te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld voor het bepalen van de parkeerduur, signaleren of een parkeerplaats bezet is, het terug vinden van de auto in de garage of om te bepalen of u in aanmerking kunt komen voor een parkeerkorting. Door het lezen van uw kenteken wordt de doorstroom in de parkeergarage bevorderd. Voor het lezen van uw kenteken, de ondersteuning van het operationeel proces bij het in- en uitrijden en voor de bewaking van onze apparatuur maken wij gebruik van camera’s.

Abonnementhouders medewerkers
U moet voldoen aan bepaalde criteria om in aanmerking te komen voor een parkeerabonnement. Om te kunnen toetsen of u voldoet aan de criteria voor het verstrekken van een parkeerabonnement hebben wij uw naam, adres, personeelsnummer, afdeling, werktijdfactor, emailadres en kenteken nodig. Wanneer een abonnement wordt toegewezen dan worden de noodzakelijke gegevens geregistreerd in onze database ten behoeve van verantwoording, facturatie en communicatie.

Abonnementhouders derden
Bedrijven die werken voor of verbonden zijn aan VU of Amsterdam UMC-locatie VUmc kunnen parkeerabonnementen afnemen. Voor deze abonnementen hebben wij naam, adres, emailadres, telefoonnummer en kenteken nodig om de juiste parkeerdienstverlening te kunnen leveren.

BEWAARTERMIJNEN

Parkeerbedrijf VU-VUmc BV bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doelstellingen, of voor zolang verplicht is voor de wet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens conform de wet 7 jaar na afloop van uw parkeertransactie of na beëindiging van uw abonnement worden verwijderd. De wettelijke bewaartermijn van de camerabeelden is maximaal 4 weken.

UW RECHTEN

Gegevens inzien
U mag de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.

Gegevens wijzigen
U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens.

Gegevens vernietigen of bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking
U mag vragen om het vernietigen van uw persoonsgegevens. U mag dit vragen voor al uw persoonsgegevens of voor een gedeelte daarvan. In principe moet het Parkeerbedrijf gehoor geven aan uw verzoek, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld als het Parkeerbedrijf op grond van een wet verplicht is uw gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Ook is het mogelijk dat het vernietigen van of bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens tot gevolg heeft dat u niet meer bij ons kunt parkeren, bijvoorbeeld omdat wij hierdoor niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

Gegevens overdragen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander Parkeerbedrijf. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd. Dit recht geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust aan het Parkeerbedrijf heeft verstrekt.

GEGEVENSVERZAMELING VIA DEZE WEBSITE

Parkeerbedrijf VU-VUmc bv verzamelt via deze website alleen persoonsgegevens als dat nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van deze website en van de via deze website aangeboden diensten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doelen dan de doelen waarvoor u uw gegevens aan ons verstrekt. Dit gebeurt alleen als wij hiervoor uw specifieke toestemming hebben gekregen, of wanneer het Parkeerbedrijf moet voldoen aan wettelijke verplichtingen of de persoonsgegevens nodig heeft voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van het Parkeerbedrijf.  

Bijvoorbeeld:

  1. Als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.
  2. Gerechtvaardigde belangen van het Parkeerbedrijf waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn bijvoorbeeld: voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of ter verdediging van het Parkeerbedrijf bij een klacht of een rechtsvordering.

COOKIES

Parkeerbedrijf VU-VUmc bv gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Het parkeerbedrijf houdt zich hiermee aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Het parkeerbedrijf gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: www.acm.nl.

De website van het Parkeerbedrijf maakt gebruik van twee soorten cookies:

  • Functionele cookies: Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
  • Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Het Parkeerbedrijf gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is conform de Telecommunicatiewet. Het Parkeerbedrijf hoeft geen toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor deze cookies. Het Parkeerbedrijf gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.  

CONTACT

De medewerkers van Parkeerbedrijf VU-VUmc BV zetten zich in om u zo goed mogelijk te voorzien in de parkeerdienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u vragen heeft op het gebied van uw privacybescherming. Deze vragen kunt u voorleggen aan de heer M.A.M. van der Haagen, onze functionaris gegevensbescherming (FG). Contact opnemen kan via https://www.parkerenbijvu.nl/contactformulier (onderwerp: Klachten). Het is ook mogelijk om een privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een andere vraag?

1. Meer veelgestelde vragen

Vindt u op de home-page niet de informatie die u zoekt? In onderstaande rubriek vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Misschien staat uw vraag er ook tussen. 

Naar veelgestelde vragen

3. Contact opnemen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden in onze veelgestelde vragen of op een van de andere pagina's in deze website? Neem dan contact met ons op.

Restitutie P+R aanvragen

Andere vraag stellen