Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERBEDRIJF VU-VUmc BV

Versie juli 2019

De toegang tot de Parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden. De parkeervoorziening is uitsluitend toegankelijk voor abonnementhouders en bezoekers van de VU-Campus. Deze voorwaarden maken verder deel uit van iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Parkeerbedrijf en de Parkeerder en/of Overeenkomsthouder.

Artikel 1.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnementhouder: Parkeerder die gebruik maakt van een parkeerbewijs dat onderdeel is van een Parkeerabonnement met of zonder separate gebruiksovereenkomst. (Zie artikel 30 en de definitie Parkeerabonnement)

Beheerder:De door Parkeerbedrijf aangewezen organisatie en/ of personen die optreden namens Parkeerbedrijf.

Campus: De campus van de Vrije Universiteit (VU) en het Amsterdam UMC-locatie VUmc (VUmc) op de Amsterdamse Zuidas nabij De Boelelaan 1105 te Amsterdam.

Parkeerbedrijf: De exploitant van de Parkeervoorziening, de besloten vennootschap Parkeerbedrijf VU-VUmc.

Gebruiksovereenkomst: Overeenkomst strekkende tot een gebruik van de Parkeervoorziening, anders dan eenmalig gebruik, die schriftelijk wordt aangegaan.

Kortparkeerder: Gebruiker van de Parkeervoorzieningen die door het afnemen van een Parkeerbewijs per tijdseenheid of dag betaalt voor het parkeren.

Kortparkeertarief: Het tarief dat incidentele Parkeerders verschuldigd zijn voor het gebruik van de Parkeervoorziening per tijdseenheid of dag.

Maand: Een tijdsperiode gelijk aan een kalendermaand en begint op de eerste dag van de kalendermaand om 00:00:00 uur en eindigt op de laatste dag van de kalendermaand om 23:59:59 uur.

Motorvoertuig(en): Het begrip Motorvoertuig zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zijnde:  alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen (inclusief snorfietsen), fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen, welk Motorvoertuig, voor zover van toepassing, over een geldige APK dient te beschikken en verzekerd dient te zijn.

Overeenkomsthouder: Bedrijf of instelling die een Gebruiksovereenkomst aangaat voor één of meerdere vrije Parkeerplaatsen in de Parkeervoorziening(en) van Parkeerbedrijf.

Parkeerabonnement: Een abonnentsvorm (zonder separate gebruiksovereenkomst) waarbij voor 1,2,3,4 of 5 dagen (1 dag is 12 uur Parkeren) een Parkeerrecht wordt verkregen, zonder Plaatsgarantie.

Parkeerbewijs: Parkeerpas, parkeerticket, zogenaamde ‘in- en uitrijkaart – reeds betaald’, parkeerchip, transponder, sleutel of andere drager van de gegevens van het Parkeerrecht van de Parkeerder.

Parkeerder: De eigenaar, houder, gebruiker of inzittende van een Motorvoertuig, die dat Motorvoertuig in of op de Parkeervoorziening heeft gebracht, dan wel vervoerd is door dat Motorvoertuig.

Parkeergeld: Bedrag dat Parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeervoorziening.

Parkeerpas of pas: Een Parkeerbewijs in de vorm van een fysieke pas, waarop deze Gebruiksovereenkomst van toepassing is. Deze pas is uniek genummerd en maakt onderdeel uit van deze Gebruiksovereenkomst. Deze pas biedt toegang aan een Motorvoertuig tot de aangegeven Parkeervoorziening.

Parkeerplaats: Een daartoe ingerichte plaats binnen of op de Parkeervoorziening voor het parkeren van een Motorvoertuig.

Parkeerpool: Een abonnentsvorm waarbij meer passen worden afgenomen dan het totaal aantal Parkeerrechten, al dan niet met Plaatsgarantie

Parkeerrecht: Het recht dat aan de Parkeerpas is gekoppeld om een Motorvoertuig te parkeren op een Parkeerplaats in een Parkeervoorziening overeenkomstig de voor het Parkeerrecht geldende voorwaarden.

Parkeerticket: Kaartje verkregen bij het inrijden van de Parkeervoorziening bestemd voor eenmalig gebruik van deze parkeervoorziening.

Parkeervoorziening: Eén van de parkeerlocaties met bijbehorende terreinen en ruimten die door Parkeerbedrijf worden geëxploiteerd  op en rondom de Campus van de Vrije Universiteit (VU) en het Amsterdam UMC-locatie VUmc (VUmc) op de Amsterdamse Zuidas.

Pashouder: De Parkeerder die zijn Motorvoertuig op grond van een Gebruiksovereenkomst parkeert op een Parkeerplaats. Pashouder is de natuurlijk persoon die de Parkeerpas gebruikt overeenkomstig een Gebruiksovereenkomst met de Overeenkomsthouder. De Pashouder is met naam, telefoonnummer, kenmerk voor de Overeenkomsthouder en kenteken bekend bij Parkeerbedrijf.

Plaatsgarantie: De garantie dat met de Parkeerpas en het daaraan gekoppeld Parkeerrecht in de Parkeervoorziening geparkeerd kan worden. Onder deze garantie valt ook de situatie dat Parkeerbedrijf wegens omstandigheden (tijdelijk) een andere Parkeervoorziening zal toewijzen dan tussen partijen is overeengekomen.

VU campus: Alle gebouwen behorend bij de instellingen VU en VUmc waarin de beide instellingen (alsook daaronder vallende diensten en afdelingen) zijn gehuisvest.

Week: Een tijdsperiode die begint op maandag morgen om 00:00:00 uur en eindigt op zondag nacht om 23:59:59 uur.

Artikel 2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsrelatie tussen Parkeerbedrijf, de Parkeerder, Overeenkomsthouder en eenieder die zich in de Parkeervoorziening begeeft; eventuele Algemene Voorwaarden van de Parkeerder worden door Parkeerbedrijf niet geaccepteerd.

Artikel 3.
Indien een kortparkeerder geen onderdeel uitmaakt van de doelgroep “Abonnementhouders en Bezoekers van de VU-Campus” verbeurt deze kortparkeerder aan het Parkeerbedrijf een direct opeisbare boete van € 250,00 voor elke overtreding en voor elke dag dat deze overtreding voortduurt zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De Kortparkeerder dient op verzoek van het Parkeerbedrijf aan te tonen dat de kortparkeerder behoort tot de doelgroep.

Verschuldigdheid van de boete laat onverlet dat Kortparkeerder het geldende parkeertarief verschuldigd is. Naast de boete en het parkeertarief kan het Parkeerbedrijf aanspraak maken op vergoeding van de kosten van het aanbrengen en verwijderen van een wielklem en zonodig de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor het incasseren van de boete. Tarieven, boete en kosten zoals hiervoor genoemd dienen te worden voldaan via de betaalautomaat waarna de uitrit van de auto kan plaatsvinden. Indien niet betaald kan worden, kan de auto de parkeervoorziening niet verlaten

Artikel 4.
Een overeenkomst als bedoeld in de aanhef van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een Parkeerbewijs dan wel door het enkele feit van het gebruik van de Parkeervoorziening.

Bij onenigheid tussen Parkeerbedrijf en Parkeerder over de vraag of er reeds gebruik wordt gemaakt van de Parkeervoorziening, zal bepalend zijn het feit dat de Parkeerder zich op het tot de Parkeervoorziening behorende terrein bevindt.

De prestatie waartoe Parkeerbedrijf zich verplicht, is het ter beschikking stellen van een willekeurige Parkeerplaats aan de Parkeerder in de Parkeervoorziening, Parkeerder verkrijgt niet het recht op een gereserveerde Parkeerplaats. Tenzij anders overeengekomen  in een van kracht zijnde Gebruiksovereenkomst.

Artikel 5.
Een Parkeerder die zijn Motorvoertuig in de Parkeervoorziening wenst te brengen dient uit een bij de ingang van de Parkeervoorziening geplaatste automaat een Parkeerbewijs op te vragen, dan wel het hem ter beschikking gestelde Parkeerbewijs te gebruiken. Het Parkeerbewijs is en blijft eigendom van Parkeerbedrijf, is niet overdraagbaar en dient bij het beëindigen van het gebruik van de Parkeervoorziening of bij het eindigen van de Gebruiksovereenkomst onbeschadigd aan Parkeerbedrijf te worden teruggegeven.

Artikel 6.
Een Parkeerbewijs geeft, mits wordt voldaan aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, recht op toegang tot de Parkeervoorziening en het daarin brengen en parkeren van één Motorvoertuig.

Indien geconstateerd wordt dat een Parkeerder op welke manier dan ook niet parkeert conform de voor het Parkeerrecht geldende voorwaarden, is Parkeerbedrijf gerechtigd hem de toegang tot de Parkeervoorziening onmiddellijk te ontzeggen. Parkeerbedrijf verschaft Parkeerder eerst weer toegang tot de Parkeervoorziening na betaling van gederfde parkeerinkomsten op basis van het vigerende Kortparkeertarief. Parkeerbedrijf bepaalt wanneer de Parkeerder hernieuwd recht op toegang tot de Parkeervoorziening verschaft wordt.

Artikel 7.
Voor het gebruik van de Parkeervoorziening is de Parkeerder Parkeergeld verschuldigd. Het Parkeergeld wordt berekend volgens de door Parkeerbedrijf vastgestelde tarieven (incl. BTW), zoals deze in de Parkeervoorziening, bij de ingang van de Parkeervoorziening staan vermeld danwel anders overeengekomen via een Gebruiksovereenkomst.

Artikel 8.
Het Parkeerbewijs heeft een van te voren overeengekomen geldigheidsduur, dan wel vermeldt de datum en het tijdstip van aanvang van het gebruik van de Parkeervoorziening en is, voor wat die gegevens betreft, bindend voor elk van de partijen. Voor alle met het Parkeerbewijs verband houdende aangelegenheden en storingen dient de Parkeerder contact op dient te nemen met de door Parkeerbedrijf aangewezen Beheerder.

Artikel 9.
Tot de Parkeervoorziening worden uitsluitend toegelaten Motorvoertuigen op twee, drie of vier wielen waarbij de maatvoering niet uitgaat boven hetgeen bij de entree van de Parkeervoorziening is aangegeven. Geen toegang tot de Parkeervoorziening hebben Motorvoertuigen indien deze een aanhangwagen van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, voorttrekken.

Het parkeren van aanhangwagens van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, is niet toegestaan. Tenzij hier voor speciale schriftelijke toestemming is van de door Parkeerbedrijf aangewezen Beheerder.

Artikel 10.

  1. Motorvoertuigen mogen uitsluitend worden geparkeerd in de daarvoor bestemde Parkeerplaatsen en voorts met inachtneming van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de door Parkeerbedrijf gegeven aanwijzingen. De in- en uitritten alsmede de rijstroken dienen te allen tijde open en berijdbaar te worden gehouden.
  2. Motorvoertuigen die in strijd met het bepaalde onder a. zijn geparkeerd kunnen te allen tijde door Parkeerbedrijf worden voorzien van een wielklem. De kosten van het verwijderen van de wielklem en andere daarmee verband houdende kosten worden bij de houder van het Motorvoertuig in rekening gebracht. Parkeerbedrijf of de aangewezen Beheerder kan echter daarnaast een parkeerboete opleggen van € 100,- per overtreding per dag voor iedere dag zolang de overtreding voortduurt. Het Motorvoertuig zal de Parkeervoorziening pas kunnen verlaten nadat de parkeerboete is voldaan.
  3. Parkeerbedrijf is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van Parkeerbedrijf noodzakelijk is, voertuigen en/of personen binnen de Parkeervoorziening te verplaatsen en/of enig voertuig uit de Parkeervoorziening te (doen) verwijderen.
  4. De staat waarin een voertuig verkeert kan voor Parkeerbedrijf een reden zijn om dit voertuig uit de Parkeervoorziening te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor Parkeerbedrijf kan leiden. Parkeerbedrijf zal bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsing en/of verwijdering de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.
  5. Motorvoertuigen die in strijd met de toepasselijke voorschriften zijn geparkeerd, kunnen door Parkeerbedrijf te allen tijde voor rekening en risico van de Parkeerder worden verwijderd en zo nodig buiten de Parkeervoorziening worden gebracht.

Artikel 11.
Parkeerbedrijf is, wanneer dat naar zijn oordeel noodzakelijk is, te allen tijde gerechtigd om een Parkeerder en/of diens Motorvoertuig de toegang tot de Parkeervoorziening te weigeren. Dit zal onder meer (doch niet uitsluitend) het geval zijn wanneer Parkeerbedrijf weet of vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig, evenals in het geval Parkeerbedrijf van oordeel is dat het Motorvoertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmede worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen, in de meest ruime zin. Ook wanneer het Motorvoertuig motorbrandstof of olie lekt, danwel andere mankementen vertoont, is Parkeerbedrijf gerechtigd om de toegang tot de Parkeervoorziening te weigeren.

Artikel 12.
De Parkeerder en alle anderen die zich in de Parkeervoorziening bevinden dienen deze Algemene Voorwaarden en de door Parkeerbedrijf gegeven aanwijzingen en opdrachten onmiddellijk en stipt op te volgen. Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen van deze aanwijzingen en opdrachten kan leiden tot verwijdering uit de Parkeervoorziening, onverminderd de verplichting van de weigerachtige tot vergoeding van de door hem veroorzaakte schade en/of opgelegde parkeerboete.

Artikel 13.
Om met zijn Motorvoertuig de Parkeervoorziening te verlaten dient de Parkeerder het door hem verschuldigde Parkeergeld te voldoen. Betaling van het Parkeergeld dient te geschieden door het bij de inrit verkregen Parkeerbewijs in te voeren in de daarvoor bestemde betaalautomaat. De betaalautomaat stelt het einde van de parkeertijd vast, berekent de parkeerduur en het daarvoor verschuldigde Parkeergeld. De door de automaat bepaalde gegevens zijn bindend voor alle partijen.

In speciale gevallen kan betaling ook geschieden bij de loge, alwaar de door Parkeerbedrijf aangewezen medewerker het Parkeerbewijs invoert in de daarvoor bestemde automaat, welke het einde van de parkeertijd en de parkeerduur vaststelt en het daarvoor vastgestelde Parkeergeld berekent. De door de automaat bepaalde gegevens zijn bindend voor alle partijen.

Indien Parkeerbedrijf en Parkeerder dit van te voren apart overeengekomen zijn, kan betaling van het Parkeerbewijs ook vooraf per bank geschieden.

Artikel 14.
Na ontvangst van de betaling geeft het Parkeerbewijs de Parkeerder gedurende een periode van dertig minuten, te rekenen vanaf het moment van betaling, het recht en de gelegenheid om zijn Motorvoertuig buiten de Parkeervoorziening te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de Parkeerder zijn Motorvoertuig buiten de Parkeervoorziening heeft gebracht dan vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is.

In het geval dat Parkeerder vooraf zijn Parkeergeld voldaan heeft, als bedoeld in artikel 7, geldt steeds een periode van dertig minuten voor het uitrijden van het Motorvoertuig.

Artikel 15.
Bij verlies of anderszins ontbreken van het Parkeerbewijs kan een Motorvoertuig alleen dan buiten de Parkeervoorziening worden gebracht indien en nadat de Parkeerder de maximale vergoeding per dag heeft betaald, voor elke dag of een gedeelte daarvan dat het Motorvoertuig, naar het uitsluitend oordeel van Parkeerbedrijf, in de Parkeervoorziening aanwezig is geweest.

Artikel 16.
De Parkeervoorziening is geopend op dagen en tijden door Parkeerbedrijf te bepalen; dit wordt bij de ingang van de Parkeervoorziening op een voor eenieder duidelijke wijze bekend gemaakt. Parkeerbedrijf is te allen tijde gerechtigd van deze openingstijden af te wijken dan wel deze te wijzigen.

Buiten de openingstijden is het, anders dan met toestemming van Parkeerbedrijf, niet mogelijk om een Motorvoertuig in of buiten de Parkeervoorziening te brengen, tenzij de Parkeerder beschikt over een Parkeerbewijs (ongeacht het overschrijden van het maximaal aantal parkeeruren verbonden aan het Parkeerbewijs).

Artikel 17.
Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Parkeerbedrijf mag een Motorvoertuig niet langer dan zeven dagen ononderbroken in de Parkeervoorziening geparkeerd zijn.

Na afloop van deze termijn is de Parkeerder naast het Parkeergeld tevens een boete verschuldigd van € 100,- per dag, voor elke dag na afloop van genoemde termijn dat het Motorvoertuig van Parkeerder in de Parkeervoorziening aanwezig is, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van Parkeerbedrijf om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

Artikel 18.
De Parkeervoorziening is uitsluitend toegankelijk voor de Parkeerder van een Motorvoertuig voor het onmiddellijk parkeren en in- en uitrijden, en niet langer dan hiervoor noodzakelijk is. Derden, waaronder niet begrepen passagiers van de Parkeerder, hebben slechts toegang na toestemming van Parkeerbedrijf.

Artikel 19.
De motor van een Motorvoertuig mag slechts in werking zijn voor zover dat noodzakelijk is voor het onmiddellijk in- en uitrijden van de Parkeervoorziening.

Artikel 20.
De Parkeerder dient zijn geparkeerde Motorvoertuig steeds afdoende afgesloten te hebben.

Artikel 21.
Het is verboden om in de Parkeervoorziening te roken of open vuur te maken.

Artikel 22.
Het is verboden brandbare, explosieve, corrosieve, giftige of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen voor mens en milieu in de Parkeervoorziening te brengen. Motorbrandstoffen in het normaal daarvoor bestemde brandstofreservoir van het Motorvoertuig uitgezonderd.

Artikel 23.
Het is, anders dan met voorafgaande toestemming van Parkeerbedrijf, verboden om de Parkeervoorziening voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van Motorvoertuigen.

Artikel 24.
Het is verboden om afval op andere dan daarvoor bestemde plaatsen achter te laten.

Artikel 25.
Het is zonder toestemming van Parkeerbedrijf niet toegestaan in, op of aan de Parkeervoorziening reclame, in welke vorm dan ook, te maken.

Artikel 26.
In de Parkeervoorziening zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de daarbij behorende bijlagen en nadere regels van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in de garage voor Motorvoertuigen een maximumsnelheid geldt van 15 kilometer per uur en voetgangers te allen tijde voorrang hebben op Motorvoertuigen.

Artikel 27.
De tussen partijen tot stand gekomen Gebruiksovereenkomst omvat niet de bewaking van of het voortdurende toezicht op een ieder die en op al het geen dat zich in de Parkeervoorziening bevindt, dan wel enige aansprakelijkheid vanwege Parkeerbedrijf van de Parkeervoorziening.

Parkeerbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de Parkeerder, noch aanvaardt Parkeerbedrijf enige aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, aan de eigendommen van de Parkeerder, ter zake van lichamelijk letsel of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeervoorziening. Overeenkomsthouder en Parkeerder vrijwaren Parkeerbedrijf voor iedere aansprakelijkheid in de ruimste zin des woords.

Artikel 28.
De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeervoorziening door hem is veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeervoorziening of de daarbij behorende apparatuur of voorzieningen dient ter plaatse te worden vergoed, tenzij de Parkeerder voldoende zekerheid kan stellen, zulks ten genoegen van Parkeerbedrijf, dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens Parkeerbedrijf opgestelde expertise tussen partijen bindend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Parkeerder.

Artikel 29.
Parkeerbedrijf is te allen tijde gerechtigd om het Motorvoertuig terug te houden, zolang niet al wat hij hetzij op grond van de Gebruiksovereenkomst, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.

Artikel 30.
Voor zover in dit artikel, dan wel in de Gebruiksovereenkomst hiervan niet wordt afgeweken, zijn alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing bij gebruik van de Parkeervoorziening op grond van een Parkeerabonnement. Het Parkeerabonnement van een Motorvoertuig wordt volgens de vigerende tarieven afgesloten voor de duur van een vooraf schriftelijk vast te stellen periode.

Beide partijen zijn gerechtigd het Parkeerabonnement schriftelijk op te zeggen (per de 1e van een maand). Tenzij in het Parkeerabonnement een andere termijn is overeengekomen, dienen partijen een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand in acht te nemen.

Parkeerbedrijf is vrij tot het jaarlijks indexeren van het parkeertarief. De geïndexeerde tarieven staan op de website van het Parkeerbedrijf. Tariefswijzigingen, anders dan jaarlijkse indexatie, zullen ingaan per 1e van de maand en minimaal 30 dagen van te voren worden aangekondigd, o.a. via de website van Parkeerbedrijf. Mocht een Parkeerabonnementhouder niet wensen in te stemmen met een tariefsverhoging, dan kan hij de overeenkomst schriftelijk beëindigen per ingangsdatum van de tariefsverhoging.

Het Parkeerabonnementsgeld dient binnen de afgesproken termijn te worden voldaan, facturatie vindt plaats per kwartaal, achteraf.

Het Parkeerabonnement geeft geen recht op een vaste plaats in de Parkeervoorziening. Parkeerbedrijf is gerechtigd om een deel van de Parkeervoorziening aan te wijzen dat bestemd is voor gebruik door Parkeerders met een Parkeerabonnement.

Het is de houder van een Parkeerabonnement niet toegestaan zijn recht te verhuren of weder te verhuren, dan wel in welke vorm dan ook aan een ander af te staan. Mocht Parkeerbedrijf blijken dat van het betreffende recht gebruik wordt gemaakt door een ander dan de houder van het Parkeerabonnement, dan kan Parkeerbedrijf zonder nadere ingebrekestelling en onverkort de overige rechten van Parkeerbedrijf het Parkeerabonnement onverwijld blokkeren.

Bij verlies, diefstal, beschadiging of in ongerede raken van het Parkeerbewijs behorend bij het is de Parkeerabonnementhouder onverwijld verplicht hiervan per direct melding te doen bij het Parkeerbedrijf. Voor het verstrekken door Parkeerbedrijf van nieuwe bescheiden kan de een bedrag verschuldigd zijn ter hoogte van de dan geldende vervangingswaarde en/of administratiekosten.

Uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst dienen al de door Parkeerbedrijf aan de gebruiker ter hand gestelde bescheiden te worden ingeleverd.

In geval van wanbetaling kunnen de buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht, tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op 10 % van de onbetaalde som, doch tenminste op een bedrag van € 250,-.

Artikel 31.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen in de Parkeervoorziening worden ingezien ten kantore van Parkeerbedrijf en worden op verzoek aan een ieder in afschrift ter beschikking gesteld. Tevens zijn deze te vinden op de website van Parkeerbedrijf. Enkele verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden zijn in de vorm van een ‘Huishoudelijk Reglement’ in de Parkeervoorziening zichtbaar, aan het Huishoudelijk Reglement kunnen geen rechten worden ontleend, te allen tijde geldt tussen partijen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 32.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Parkeerbedrijf, de Overeenkomsthouder en/of  de Parkeerder gesloten Gebruiksovereenkomst inclusief onderhavige voorwaarden, zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank in Amsterdam, welke recht zal spreken met toepassing van Nederlands recht.

Indien de Parkeerder een consument is, kan slechts dan berechting door de in de vestigingsplaats van Parkeerbedrijf bevoegde rechter plaatsvinden, indien de Parkeerder, consument, niet binnen 1 Maand nadat Parkeerbedrijf zich schriftelijk tegenover haar op dit beding heeft beroepen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter heeft gekozen.

Artikel 33.
Een tekortkoming kan Parkeerbedrijf niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van Parkeerbedrijf onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichting van de Gebruiksovereenkomst redelijkerwijs door de Parkeerder niet meer van Parkeerbedrijf kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen evenals een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden.

Artikel 34.
Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van Parkeerbedrijf binden het Parkeerbedrijf niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 35.
Voor zover enig beding in de tussen Parkeerbedrijf, de Overeenkomsthouder en/of de Parkeerder gesloten Gebruiksovereenkomst, waaronder begrepen de onderhavige Algemene Voorwaarden, nietig is of vernietigbaar is of de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd of aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige of vernietigde of buiten toepassing gelaten beding. Parkeerbedrijf is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden tijdens de duur van een Gebruiksovereenkomst eenzijdig te wijzigen.

Artikel 36.
Parkeerbedrijf houdt zich aan de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. De gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij de Gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij Parkeerbedrijf.

Artikel 37.
Parkeerbedrijf verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de Parkeervoorziening. Wat het verwerken van persoonsgegevens precies inhoudt, waarom dit gebeurt en welke rechten een persoon heeft, is terug te vinden in de meest recente versie van het ‘Privacy statement Parkeerbedrijf VU-VUmc BV’ via de website van Parkeerbedrijf.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 15 juli 2019 onder KvK nummer 50849212

Heeft u een andere vraag?

1. Meer veelgestelde vragen

Vindt u op de home-page niet de informatie die u zoekt? In onderstaande rubriek vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Misschien staat uw vraag er ook tussen. 

Naar veelgestelde vragen

3. Contact opnemen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden in onze veelgestelde vragen of op een van de andere pagina's in deze website? Neem dan contact met ons op.

Restitutie P+R aanvragen

Andere vraag stellen