U bent hier

Privacy statement

Parkeerbedrijf VU-VUmc BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wanneer u bij ons parkeert, dan wilt u dat uw gegevens veilig zijn bij ons. Als u bij ons parkeert dan verwerken we persoonsgegevens van u. Dat is nodig om u van een goede parkeerdienstverlening te voorzien en om ons parkeerbeleid te kunnen uitvoeren. Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Personen die namens het Parkeerbedrijf toegang hebben tot uw gegevens zijn aan strikte geheimhouding gebonden. Het Parkeerbedrijf verwerkt nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het uitvoeren van het parkeerbeleid.

Wat het verwerken van persoonsgegevens precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u hieronder.
 

GEGEVENSREGISTRATIE

Parkeerders
Wanneer u bij ons parkeert dan wordt bij het inrijden uw kenteken gelezen en opgeslagen. Het lezen van uw kenteken is nodig om ons parkeerbeleid te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld voor het bepalen van de parkeerduur, signaleren of een parkeerplaats bezet is, het terug vinden van de auto in de garage of om te bepalen of u in aanmerking kunt komen voor een parkeerkorting. Door het lezen van uw kenteken wordt de doorstroom in de parkeergarage bevorderd. Voor het lezen van uw kenteken, de ondersteuning van het operationeel proces bij het in- en uitrijden en voor de bewaking van onze apparatuur maken wij gebruik van camera’s.

Abonnementhouders medewerkers
U moet voldoen aan bepaalde criteria om in aanmerking te komen voor een parkeerabonnement. Om te kunnen toetsen of u voldoet aan de criteria voor het verstrekken van een parkeerabonnement hebben wij uw naam, adres, personeelsnummer, afdeling, werktijdfactor, emailadres en kenteken nodig. Wanneer een abonnement wordt toegewezen dan worden de noodzakelijke gegevens geregistreerd in onze database ten behoeve van verantwoording, facturatie en communicatie.

Abonnementhouders derden
Bedrijven die werken voor of verbonden zijn aan VU of VUmc kunnen parkeerabonnementen afnemen. Voor deze abonnementen hebben wij naam, adres, emailadres, telefoonnummer en kenteken nodig om de juiste parkeerdienstverlening te kunnen leveren.

BEWAARTERMIJNEN

Parkeerbedrijf VU-VUmc BV bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doelstellingen, of voor zolang verplicht is voor de wet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens conform de wet 7 jaar na afloop van uw parkeertransactie of na beëindiging van uw abonnement worden verwijderd. De wettelijke bewaartermijn van de camerabeelden is maximaal 4 weken.

UW RECHTEN

Gegevens inzien
U mag de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.

Gegevens wijzigen
U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens.

Gegevens vernietigen of bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking
U mag vragen om het vernietigen van uw persoonsgegevens. U mag dit vragen voor al uw persoonsgegevens of voor een gedeelte daarvan. In principe moet het Parkeerbedrijf gehoor geven aan uw verzoek, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld als het Parkeerbedrijf op grond van een wet verplicht is uw gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Ook is het mogelijk dat het vernietigen van of bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens tot gevolg heeft dat u niet meer bij ons kunt parkeren, bijvoorbeeld omdat wij hierdoor niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

Gegevens overdragen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander Parkeerbedrijf. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd. Dit recht geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust aan het Parkeerbedrijf heeft verstrekt.

CONTACT

De medewerkers van Parkeerbedrijf VU-VUmc BV zetten zich in om u zo goed mogelijk te voorzien in de parkeerdienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u vragen heeft op het gebied van uw privacybescherming. Deze vragen kunt u voorleggen aan mevrouw W. Ruiter, onze functionaris gegevensbescherming (FG). Contact opnemen kan via https://www.parkerenbijvu.nl/contactformulier (onderwerp: Klachten). Het is ook mogelijk om een privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.